11.11.2016

O mojí databázi reemigrantů v českém a moravském pohraničí už určitě víte. Zde je na doplnění pár zajímavých grafů ukazujících, co tato databáze o cca 3060 osobách přesněji obsahuje.

narozeni_histogram

První graf ukazuje rozdělení zahrnutých osob podle roku narození. Nejstarší osoby v databázi jsou narozeny kolem roku 1870 a zastoupení ročníků postupně sílí – to je pochopitelné, protože mnoho lidí z této nejstarší generace zemřelo dřív, než dostalo možnost odejít z Rumunska do Československa, a z těch žijících mnozí zůstali na stáří v Rumunsku. Teprve ročníky po r. 1890 a ještě více 1900 reemigrují ve větším množství. Velice výrazný je pak “zářez” po roce 1915 – ten je dán nízkou porodností v letech 1. sv. války, vinou nepřítomnosti mužů. Různé drobnější výchylky v předchozích letech mohou být náhodné, mohou ale také odrážet epidemie smrtících dětských nemocí (spála, neštovice aj.), které v různých letech na populaci dopadaly a ovlivňovaly tak početnost daného ročníku. Prudký pokles, který v grafu vidíme po roce 1930, je dán čistě metodou sběru dat a neodráží už sílu ročníku – osoby narozené po roce 1930 byly zahrnuty jen do nevelké míry. (Vysvětlení malého bodu zcela napravo, tj. narození kolem roku 2015, je prozaické – jedná se o chybu v datech.)

umrti_histogram

V druhém grafu vidíme rozdělení osob podle roku úmrtí. Čísla od konce 40. let postupně stoupají, klesat pak začínají kolem roku 1990. První je jistě dáno mimo jiné tím, že velká část náhrobků z prvních dob po reemigraci už neexistuje. Druhé plyne zejména z toho, že databáze obsahuje jen málo osob narozených po roce 1930, u kterých je dožití se 21. století statisicky pravděpodobnější. Několik bodů zcela nalevo odpovídá osobám, zemřelým již před reemigrací, které však rodina z nějakého důvodu uvedla na náhrobku v pohraničí.

historicka_cetnost_jmen_zeny_boxplot

Třetí graf vyjadřuje závislost četnosti křestních jmen na roku narození, a to pro deset nejčastějších ženských jmen. Silnější linka uprostřed obdélníčku označuje střední hodnotu, obdélníček ohraničuje druhou a třetí čtvrtinu celkového rozdělení hodnot (takzvaný 25. až 75. percentil) – tj. např. přesně polovina všech Anežek v databázi se narodila mezi lety 1910-1922, čtvrtina dříve a čtvrtina později. Z grafu lze vyčíst, že relativně oblíbenějšími jmény byly ve starší době třeba Veronika a Kateřina, naopak Šarloty, Julie a Anežky se rodily spíše později.

historicka_cetnost_jmen_muzi_boxplot

Čtvrtý graf: totéž pro deset nejčetnějších mužských jmen. Jako jména relativně oblíbenější dříve se nám v grafu ukazují Martin, Ondřej a Pavel, naopak jména Štefan, Karel, František se dětem dávala spíše později.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *